Iktyocare nimi juontaa antiikin kreikan sanasta iktys, joka tarkoittaa kalaa. Iktyocare:stä puhutaan silloin, kun tarkoitetaan kalastuksen ja luonnon avulla toteutettavaa terapeuttista työskentelyä.

 

Luonnon vaikutusta ihmisen terveydentilaan on tutkittu melko laajasti. On esimerkiksi tutkittu, että masennuspotilaille kävely sairaalan pihassa tai puistossa rahoittaa ja virkistää. Potilaita pyydettiin
kävelemään joka päivä muutaman tunnin ajan ja vain nauttimaan ja katselemaan ympäristöä. Kukaan potilaista ei halunnut luopua hetkestään luonnossa, vaan koki sen tarpeelliseksi omalle hyvinvoinnille. Tutkimuksin on myös osoitettu, että kaksi vuorokautta luonnossa aiheuttaa aivotoiminnassa samanalaista syvärentoustilaa, joka saadaan meditaatio- tai joogaharjoituksilla. Luonto on niin voimallinen stressin poistaja, että jopa luontokuvien katselu vähentää aggressiivisuutta ja stressiä. Vesi luonnon elementtinä on virkistävä ja voimistava. Veden vaikutuksen sanotaan olevan ennenkaikkea tunteita rauhoittava.

Kalastus on Suomen suosituimpia harrastuksia. Vuonna 2014 1,8 miljoonaa suomalaista on ilmoittanut
harrastavansa kalastusta. Suomessa ei ole tarjolla sosiaali- ja terveysalan ammattitaidolla ja kokemuksella
varustettuja, esteettömiä kalastusopaspalveluja, joilla pystytään monipuolisesti vastaamaan vammais- ja
erityisasiakkaiden haluun harrastaa kalastusta, huolimatta asiakkaiden haastavistakin yksilöllisitä tuen
tarpeista. Kansalaisten tasavertaisuuteen pyrkivässä valtiossa tämä voidaan nähdä suurena puutteena.
Keskeinen ajatus TheraFishin palveluissa on mahdollistaa kalastusharrastus kaikille ihmisille, sekä tuottaa
asiakkailleen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa yksilöille ja yhteisöille
paitsi kalastustoiminnan, myös fysioterapian sekä koulutuspalvelujen avulla.

 

Aktiivisella vapaa-ajalla, luonnossa liikkumisella ja kalastuksella on todettu olevan voimaannuttava
vaikutus. Monet tutkijat liittävät empowerment (voimaantuminen) -käsitteen asioiden mahdollistamiseen
(voimavarojen löytämiseen, elämänhallintaan sekä toimintavalmiuksien ja toimintakykyisyyden
saavuttamiseen). Tällaisena voimaantuminen on ylipäätään minkä tahansa toiminnan tai osallistumisen
välttämätön ehto. Tällä puolestaan on myös yhteiskunnallinen merkitys. Voimaantuminen lisää väestön
toimintakykyisyyttä ja vähentää tuen tarvetta. Näin ollen se myös vähentää yhteiskunnallisia
kustannuksia.

 

Erityisryhmille tuotettava harrastus- ja virkistystoiminta kalastuspalveluna tukee arjen selviytymistaitoja,
fyysistä toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia, mahdollistaa verkostoitumista sekä onnistumisen
kokemuksia. Kalastusta voidaan katsoa kokonaisvaltaisena kokemuksena, jolla on asiakkaalle
merkittävästi positiivisia vaikutuksia. Terapeuttisena hoitomuotona kalastuksesta puhutaan
iktyoterapeuttisena menetelmänä.

 

TheraFishin palveluissa yhdistyvät asiakkaalle vapaa-ajan harrastus ja kuntouttava toiminta. Yritys tarjoaa
erityisryhmien tarpeisiin erityisen osaamisen, esteettömät puitteet ja sopivat välineet. Rentoutumista
kalastuksen avulla on käytetty menestyksellä erityisryhmien kuntoutuksessa. Esimerkiksi Suomessa
kalatalouden keskusliiton mukaan kalastustoiminnasta on saatu positiivisia tuloksia liikuntaesteisten,
ongelmanuorten, päihdeongelmaisten ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksessa sekä perheterapiassa
ja burn outin hoidossa.

 

Eduskunnassa tehdään parhaillaan (12/14) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n
yleissopimuksen hyväksyntää. Yleisopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä
oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto
sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita.

 

TheraFishin arvot:
– Tasavertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
– Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
– Vastuullisuus ja ympäristön kunnioittaminen